Bezpieczny kredyt 2%

Marzysz o zakupie pierwszego mieszania lub domu? Zamieszkaj u siebie z dopłatami do rat kredytu hipotecznego z programu Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Teraz również bez wkładu własnego!

O kredycie

Kto może otrzymać kredyt?

Możesz zawnioskować o Bezpieczny Kredyt 2%, jeśli:

 • nie masz ukończonych 45 lat, przy zobowiązaniu wspólnym, warunek ten musi być spełniony przez przynajmniej jednego z wnioskodawców
 • w dniu udzielenia kredytu, nie możesz mieć prawa własności lub spółdzielczego prawa do nieruchomości – kredyt z dopłatą przeznaczony jest na sfinansowanie Twojego pierwszego mieszkania lub domu. Dotyczy to także osoby, z którą tworzysz gospodarstwo domowe
 • posiadasz obywatelstwo polskie lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo i wspólnie wnioskujecie o kredyt
 • w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu nie możesz być stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • o kredyt możesz wnioskować samodzielnie lub z osobą, z którą tworzysz wspólne gospodarstwo domowe, jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka

Zgodnie ze Statutem Banku, kredyt może zostać udzielony osobom zamieszkującym teren działania banku, tj. województwo mazowieckie.

  Na co możesz przeznaczyć kredyt?

  • budowę domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie), oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, na której będzie prowadzona budowa domu jednorodzinnego
  • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie)
  • realizację inwestycji mieszkaniowej przez członka kooperatywy mieszkaniowej
  • nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym: stanowiących wkład budowlany, związanych z wykończeniem tego lokalu albo tego domu

  Dopuszczalna kwota kredytu i okres kredytowania.

  • 500 tys. zł w przypadku gdy tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe
  • 600 tys. zł w przypadku gdy tworzysz co najmniej dwuosobowe gospodarstwo domowe
  • 100 tys. zł w przypadku gdy kredytujesz budowę rozpoczętą przed dniem 1 lipca 2023 r. i tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe
  • 150 tys. zł w przypadku gdy kredytujesz budowę rozpoczętą przed dniem 1 lipca 2023 r. i tworzysz wieloosobowe gospodarstwo domowe.

  Kredyt może zostać udzielony na okres minimum 15 lat – maksymalnie 30 lat.

  Warunki cenowe

  Okres obowiązywaniaOprocentowanie
  stałe, w okresach pięcioletnich*WIBOR 3M** +1,8 p.p.
  zmienne, po okresach trwania oprocentowania stałegoWIBOR 3M** +1,8 p.p.

  * Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresach 5 letnich, jego wartość ustalana jest na początku każdego 5 letniego okresu, jako wartość sumy stawki bazowej WIBOR 3M i marży banku obowiązującej w dniu rozpoczęcia 5 letniego okresu stałego oprocentowania

    ** stawka WIBOR 3M obowiązująca w dniu przekazania arkusza informacyjnego, podpisania umowy lub aneksu (kwotowanie stopy WIBOR 3M na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania, oprocentowanie ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego). Aktualne kwotowanie znajdziesz TUTAJ >>>

    Dla pierwszego okresu obowiązywania oprocentowania stałego kredytu bank obniża oprocentowanie o 1,56 p.p., a więc Twoje oprocentowanie w ciągu pierwszych 5. lat wyniesie 7,14%

    Warunki oprocentowania w zakresie stosowanego przez bank obniżenia oprocentowania dotyczą formularzy informacyjnych wydanych do dnia 30.09.2023 r. 

    Prowizja od kwoty udzielonego kredytu 1,45% (bez względu na okres kredytowania)

    Dodatkowe informacje

    Czy do Bezpiecznego Kredytu 2% wymagany jest wkład własny?

    Oczekujemy od Ciebie wniesienia wkładu własnego na poziomie 20% całkowitej kwoty inwestycji. Jeśli jednak nie wniesiesz wkładu własnego lub będzie on niższy niż wymagany przez nas, jego brakująca część może być objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (maksymalnie 100 tys. zł, prowizja 1% nie więcej niż 1 tys. zł).

    Wniesiony przez Ciebie wkład własny może kształtować się na poziomie od 0 zł do maksymalnie 200 tys. zł. Wkładem własnym może być nieruchomość gruntowa lub łączna kwota pieniędzy i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

    W sytuacji gdy wkładem własnym jest nieruchomość, łączna wysokość wkładu własnego i Bezpiecznego Kredytu 2% nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

    Jak będziesz spłacać kredyt?

    Odsetki od kredytu będziemy naliczać wg stałej stopy procentowej przez okres 120 pierwszych spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych, stopa ustalana jest na okres pierwszych 60 miesięcy, po tym okresie ustalimy z Tobą kolejną stopę stałą, która będzie obowiązywała w kolejnych 60 miesiącach. Po okresie 120 miesięcy oprocentowanie kredytu z automatu przechodzi na zmienne zgodne z zawartą przez Ciebie umową kredytową.

    W okresie stosowania dopłat do rat kredytu, będziesz spłacać malejące raty kredytowe (raty kapitałowe będą równe w tym okresie spłaty, a odsetki zostaną naliczone od aktualnego salda Twojego zadłużenia).

    Po wygaśnięciu dopłat do rat kredytu, zgodnie z zawartą umową, będziesz spłacać równe raty kredytowe (raty kapitałowo-odsetkowe będą równe w tym okresie spłaty), chyba że złożysz wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty według systemu rat malejących.

    Na czym będą polegały dopłaty do kredytu?

    Dopłaty do rat kredytu wypłacane będą do Twoich pierwszych spłacanych terminowo 120 rat kapitałowo-odsetkowych i pomniejszą wysokość spłacanej przez Ciebie raty kredytu. Ich wysokość uzależniona będzie od wskaźnika, który wyliczać i publikować będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

    Jak jest obliczana dopłata do raty?

    Dopłata obliczana jest wg wzoru: D=Ks x (W-2%)/12

    • D – kwota dopłaty
    • Ks – kapitał, który zostaje do spłaty
    • W – wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej, który obowiązuje w dniu ustalenia stopy oprocentowania kredytu – tę wartość ustala BGK i publikuje na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
    Jakie są warunki otrzymywania dopłat i kiedy możesz je utracić?

    Aby otrzymywać dopłaty musisz w terminie 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zakończenia realizowanej budowy domu jednorodzinnego, nabycia prawa własności lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego z wykorzystaniem środków kredytu z dopłatą, rozpocząć w tym lokalu albo domu prowadzenie gospodarstwa domowego. W przeciwnym wypadku prawo do dopłat do rat wygasa.

    W przypadku nieterminowego wywiązania się ze spłaty kredytu, prawo do dopłat wygasa, a Ty będziesz zobowiązany do spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej wskazanej w harmonogramie kredytu.

    Utrata prawa do dopłat będzie miała miejsce również w szczególności, gdy:

    • w okresie otrzymywania dopłat kredytowana nieruchomość zostanie przez Ciebie sprzedana lub wynajęta
    • zmienisz sposób użytkowania kredytowanej nieruchomości w sposób, który uniemożliwi zaspokajanie Twoich potrzeb mieszkaniowych.
    • w okresie otrzymywania dopłat nabędziesz inną nieruchomość (nie dotyczy nabycia drogą dziedziczenia)
    • w okresie otrzymywania dopłat zaprzestaniesz prowadzenie gospodarstwa domowego
     w kredytowanej nieruchomości na okres co najmniej 12 miesięcy
    • zmieni się formuła oprocentowania Twojego kredytu na oprocentowanie zmienne.

    Pamiętaj, że Bezpieczny kredyt 2% nie oznacza, że oprocentowanie Twojego kredytu musi wynosić 2%

    Przykład reprezentatywny

    Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego Bezpieczny kredyt 2% z okresowo stałym oprocentowaniem, w Banku Spółdzielczym w Raciążu zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,71%. RRSO obliczyliśmy przy następujących założeniach: kredyt został wypłacony w całości w jednej transzy, okres kredytowania: 300 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 315 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia): 90%, oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat: 7,14%/rok, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M* 6,90%/rok, marża 1,8%, obniżenie oprocentowania o 1,56 p.p., następnie na drugi 5 letni okres oprocentowanie stałe 8,70%, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M* 6,90%/rok, marża 1,8%, a następnie oprocentowanie zmienne 8,70%/rok (od 11. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 6,90%/rok i marża 1,8%, całkowity koszt kredytu – z uwzględnieniem dopłat: 352 769,95 zł w tym: prowizja: 4 567,50 zł, odsetki: 347 833,45 zł, kwota dopłat: 129 797,85 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, ustanowienie hipoteki 200 zł, prowizja od gwarancji BGK: 350 zł; całkowita kwota do zapłaty 667 419,95 zł, płatna w 300 ratach: malejących w okresie stosowania dopłat oraz ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po tym okresie, przy czym pierwsza rata malejąca z dopłatą wyniesie 1 610,94 zł, od 11. roku raty annuitetowe (równe) wyniosą po 1 884,03 zł i ostatnia rata wyniesie 1 885,41 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu ewentualnej wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

    * kwotowanie stopy WIBOR 3M na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania, oprocentowanie ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego – kwotowanie obowiązujące od 1.07.2023 r do 30.09.2023 r.

    Podstawa prawna

    Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%


    Dlaczego warto?

    • Kredyt do 100% wartości nieruchomości
    • Dopłaty do rat przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu
    • Długi okres kredytowania nawet do 30 lat
    • Waluta kredytu – PLN
    • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu, tylko 1,45%
    • Niskie RRSO – 4,71% dla przykładu reprezentatywnego

    Jak skorzystać?

    1
    Odwiedź
    dowolny oddział naszego Banku.
    2
    Złóż
    wniosek wraz z potrzebnymi załącznikami.
    3
    Podpisz
    umowę i mieszkaj u siebie.

    Zobacz także

    Kredyt MÓJ Własny Kąt

    Planujesz zakup działki budowlanej, mieszkania, domu, a może planujesz rozbudowę lub przebudowę i nie masz wystarczających środków własnych? Skorzystaj z kredytu na cele mieszkaniowe. 

    Więcej

    MOJE eKonto

    Cenisz sobie wygodę i niezależność? To konto jest właśnie dla Ciebie. Bankuj przez internet, płać za zakupy bezgotówkowo – BLIKIEM, telefonem lub zegarkiem.

    0 zł za prowadzenie konta – wystarczy, że masz kartę debetową do konta.

    Więcej

    Konto Swobodne

    Konto oszczędnościowe to połączenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i lokaty. Swobodnie wpłacasz i wypłacasz swoje oszczędności bez utraty odsetek.

    Więcej

    Dokumenty do pobrania


    Oblicz ratę

    Bezpieczny kredyt 2%

    Parametry kredytu

    Jakiej kwoty potrzebujesz?

    250000
    5000600000

    Na jak długo?

    miesięcy
    300mies.
    180mies.360mies.

    Szczegóły Twojej pierwszej raty

    Szacowana pierwsza rata Twojego kredytu

    Godzina
    Wróć na górę