Bank Spółdzielczy w RaciążuInformacje wymagane przepisami prawa

Informacje wymagane przepisami prawa

Informacja o Przedsiębiorcach świadczących usługi na podstawie umowy o powierzenie czynności związanych z działalnością bankową podmiotom zewnętrznym (outsoursing)

Nazwa firmyAdresZakres prac na rzecz banku
Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z.o.o.Łomża
ul. Spokojna 9a
www.novum.pl
Świadczenie usług związanych z dostawą i rozwojem systemów informatycznych oraz systemu bankowości elektronicznej
Exea Sp. z o.o.Toruń
ul. Włocławska 167
www.exea.pl
Świadczenie usługi chmury obliczeniowej oraz WORMaaS
N-SERWIS.pl Sp. z o.o..Katowice
ul. Klimczoka 9
www.n-serwis.pl
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych (IOD)

Zasady ładu korporacyjnego

Bank Spółdzielczy w Raciążu informuje, iż od 1 stycznia 2015r. przyjmuje do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Raciążu”. W dokumencie tym zebrane zostały zasady, którymi na co dzień kieruje się Bank Spółdzielczy w Raciążu w wykonywaniu swojej działalności w relacjach z Klientami oraz swoim otoczeniem.

Polityka informacyjna Polityka ładu korporacyjnego Polityka zmiennych składników wynagradzania Polityka zróżnicowania organu zarządzającego Oświadczenie Zarządy Banku Spółdzielczego w Raciążu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń Ocena polityki wynagrodzeń Informacja o zarządzaniu konfliktem interesów

Adekwatność kapitałowa

Ujawnianie informacji – adekwatność kapitałowa (2022) Ujawnienie informacji – adekwatność kapitałowa (2021)