RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie)

Bank Spółdzielczy w Raciążu informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych

Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Raciążu z siedzibą w Raciążu, ul. Mławska 20a, 09-140 Raciąż, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125648, NIP 567-000-42-38, REGON 000509287, telefon kontaktowy: +48 23 679-96-31, email: centrala @bsraciaz.pl, zwany dalej „Bankiem”.

Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Tomasz Banasik, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod @bsraciaz.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kategorie danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Informacja o odbiorcach danych osobowych
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Prawa osoby, której dane dotyczą
Źródło pochodzenia danych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wróć na górę