Bank Spółdzielczy w RaciążuGwarantowanie środków

Gwarantowanie środków

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Raciążu są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. BFG to instytucja chroniąca środki pieniężne zgromadzone w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych działająca na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe
  • sób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych jak i walutach obcych. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności
Wysokość gwarancji BFG
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej
Termin wypłaty środków gwarantowanych przez BFG
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania