CRS

Regulacje CRS zostały wdrożone do krajowego porządku prawnego na mocy postanowień Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w oparciu o dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania oraz procedurę Common Reporting Standard (dalej: „CRS”), do której stosowania Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29 października 2014 r. wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych.

Działając w świetle standardów CRS, polskie instytucje finansowe, w tym Bank Spółdzielczy w Raciążu zobowiązane są określić rezydencję podatkową swoich klientów, którzy są zainteresowani zakupem produktu depozytowego m.in. rachunku bieżącego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowego, oszczędnościowego. Proces ten jest realizowany przez Bank Spółdzielczy w Raciążu poprzez odbieranie, od dnia 1 maja 2017 r. , od klientów, oświadczeń o ich rezydencjach podatkowych składanych na odpowiednich formularzach samooceny.