O Banku

Bank Spółdzielczy w Raciążu to instytucja finansowa, która od ponad dziewięćdziesięciu lat działa na obszarze województwa mazowieckiego. Nasze placówki znajdują się na terenie powiatu płońskiego, sierpeckiego, ciechanowskiego, mławskiego i żuromińskiego. Zwiększająca się sieć placówek zapewnia łatwy dostęp do naszych usług. Łączymy w sobie tradycyjną bankowość, stawiając na relacyjność z naszymi Partnerami oraz nowoczesne rozwiązania dla wymagających. Od wielu lat staramy się być liderem bankowości i ciągle się rozwijamy. Nasze działania konsolidacyjne z innymi bankami spółdzielczymi stawiają nas na wysokiej pozycji, która mobilizuje nas do dalszego efektywnego działania. Nieustannie rozwijana oferta gwarantuje dostosowanie do zmian zachodzących na rynku. Bank Spółdzielczy w Raciążu należy do grupy banków SGB, która zrzesza blisko 180 banków Spółdzielczych i zapewnia 4 tyś. bezprowizyjnych bankomatów. Bank Spółdzielczy w Raciążu to także ludzie, którzy z pasją i zaangażowaniem są blisko swoich klientów.

Cele i przedmiot działania

Bank Spółdzielczy w Raciąż działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną.

Bank Spółdzielczy, zgodnie z §7 Statutu Banku wykonuje następujące czynności bankowe:

  1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie tych wkładów;
  2. prowadzenie innych rachunków bankowych;
  3. udzielanie kredytów;
  4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych;
  5. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
  6. udzielanie pożyczek pieniężnych;
  7. operacje czekowe i wekslowe;
  8. wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu;
  9. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
  10. udzielanie poręczeń.

Ponadto Bank Spółdzielczy obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w granicach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

Bank Spółdzielczy w Raciążu działa na obszarze województwa mazowieckiego, choć w głównej mierze na terenie powiatów: płońskim, ciechanowskim, sierpeckim, mławskim oraz żuromińskim, gdyż na ich terenie posiada swoje jednostki organizacyjne.

Bank zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej (więcej o zrzeszeniu na stronie www.sgb.pl)


Historia Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Raciążu sięga lat dwudziestych minionego wieku, kiedy to w dniu 3 maja 1929 roku we wsi Krajkowo położonej w odległości 8 km od Raciąża powstała Kasa Stefczyka.

Zaangażowanie społeczne

Bank Spółdzielczy w Raciążu kierując się dobrem i chęcią pomocy, wspiera wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych z różnych dziedzin, zarówno mających na celu rozwój gospodarczy regionu…