O Banku

Cele i przedmiot działania

Bank Spółdzielczy w Raciąż działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną.

Bank Spółdzielczy, zgodnie z §7 Statutu Banku wykonuje następujące czynności bankowe:

  1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie tych wkładów;
  2. prowadzenie innych rachunków bankowych;
  3. udzielanie kredytów;
  4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych;
  5. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
  6. udzielanie pożyczek pieniężnych;
  7. operacje czekowe i wekslowe;
  8. wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu;
  9. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
  10. udzielanie poręczeń.

Ponadto Bank Spółdzielczy obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w granicach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

Bank Spółdzielczy w Raciążu działa na obszarze województwa mazowieckiego, choć w głównej mierze na terenie powiatów: płońskim, ciechanowskim, sierpeckim, mławskim oraz żuromińskim, gdyż na ich terenie posiada swoje jednostki organizacyjne.

Bank zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej (więcej o zrzeszeniu na stronie www.sgb.pl)


Historia Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Raciążu sięga lat dwudziestych minionego wieku, kiedy to w dniu 3 maja 1929 roku we wsi Krajkowo położonej w odległości 8 km od Raciąża powstała Kasa Stefczyka.

Zaangażowanie społeczne

Bank Spółdzielczy w Raciążu kierując się dobrem i chęcią pomocy, wspiera wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych z różnych dziedzin, zarówno mających na celu rozwój gospodarczy regionu…


Zasady ładu korporacyjnego

Bank Spółdzielczy w Raciążu informuje, iż od 1 stycznia 2015r. przyjmuje do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Raciążu”. W dokumencie tym zebrane zostały zasady, którymi na co dzień kieruje się Bank Spółdzielczy w Raciążu w wykonywaniu swojej działalności w relacjach z Klientami oraz swoim otoczeniem.

Polityka ładu korporacyjnego Ujawnienie informacji określonych w art. 22AA i 111A Prawa bankowego Polityka informacyjna Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego Ocena polityki wynagrodzeń Adekwatność kapitałowa Oświadczenie Zarządy Banku Spółdzielczego w Raciążu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
X
Witam na naszej stronie internetowej
 
Znasz już naszą aplikację mobilną. Sprawdź ją! Jest naprawdę wygodna.
Profil Zaufany BLIK Aplikacja mobilna
Wróć na górę