Historia Banku

Historia

2023
2023

01.01.2023 r Bank Spółdzielczy w Raciążu przyłączył Bank Spółdzielczy w Bieżuniu wraz z Punktem Kasowym w Lutocinie. Bank Spółdzielczy w Bieżuniu podzielił los tych banków spółdzielczych, które ze względu na zmieniające się warunki ekonomiczne i regulacyjne oraz wymagania technologiczne, nie były wstanie dalej samodzielnie funkcjonować. Po fuzji liczba placówek Banku

2022
2022

Wraz z pierwszym powiewem wiosny uruchomiliśmy nowe placówki, tj. Oddział w Ciechanowie oraz podległy mu POK w Regiminie. Nowy Oddział to funkcjonalna i nowoczesna placówka. Obsługa odbywa się w niej przy użyciu innowacyjnych technologii. Klienci identyfikowani są przy pomocy czytników biometrycznych, obsługiwani na komputerach Microsoft Surface które dają możliwość bezpośredniej

2020
2020

Odszedł od nas wieloletni Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Kazimierz Bogdan Miklewski. Zdecydowaną większość swojego życia zawodowego związał z Bankiem Spółdzielczym w Raciążu, którym kierował przez blisko 41 lat, a przez kolejne 10 sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2019
2019

Bank Spółdzielczy w Raciążu skończył 90 lat. Tych 9 dekad to historia kilku pokoleń ludzi, którzy swoje życie związali z tym regionem i tym Bankiem. Z tej okazji w pierwszą sobotę września w gościńcu MARSZAŁÓWKA w Raciążu odbyła się uroczysta Gala jubileuszowa wieńcząca 90-lecie Banku, na którą przybyło wielu gości,

2017
2017

01.10.2017 r Bank Spółdzielczy w Raciążu przyłączył Bank Spółdzielczy w Gąsocinie wraz z Punktem Kasowym w Ojrzeniu oraz Sońsku. Bank Spółdzielczy w Gąsocinie podjął decyzję o łączeniu w związku z tym, iż z uwagi na swoją wielkość nie był w stanie dostosowć się do zmieniających się warunków ekonomicznych i regulacyjnych

2015
2015

15 czerwca 2015 roku uruchomiano nową placówkę w Zawidzu, a 14 września otwarto nową siedzibę POK w Gralewie. W tym samym miesiącu, Bank został wyróżniony odznaką „Za zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. 7.10 Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli wyraziło wolę na utworzenie przez Bank wspólnie z innymi uczestnikami zrzeszenia SGB, spółdzielni

2013
2013

23 sierpnia miało miejsce oficjalne otwarcie nowej siedziby Punktu Obsługi Klienta w Uniecku. Został oddany w użytkowanie miejscowej społeczności długo oczekiwany, ze względu na pewne perturbację, nowoczesny i przestronny obiekt, spełniający wszystkie wymagania nowoczesnej placówki bankowej.

2011
2011

5 września doszło do połączenia dwóch banków zrzeszających, tj. Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A (dotychczasowego banku zrzeszającego BS Raciąż) oraz Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. Bank Spółdzielczy w Raciążu jako dotychczasowy akcjonariusz oraz założyciel MR-Banku S.A., po podpisaniu umowy zrzeszenia w dniu 15 września 2011 roku. stał się członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej.

2010
2010

30 kwietnia, po 53 latach pracy zawodowej i 41 latach kierowania Bankiem Spółdzielczym w Raciążu na emeryturę odszedł Kazimierz Miklewski. Stanowisko Prezesa Zarząd objął Piotr Poniewski. Wcześniej 2 lutego, Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu, na Zastępcę Prezesa – Mirosława Jabłonowskiego, który pełni w Banku od 2008 roku funkcję Głównego

2009
2009

Bank Spółdzielczy w Raciążu obchodził 30 maja tego roku 80-lecie swego istnienia. Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Prezesowi BS Raciąż Kazimierzowi Miklewskiemu, odznaczenia „Pro Masovia” za osiemdziesięcioletni wkład Banku Spółdzielczego w Raciążu w rozwój gospodarczy regionu.

2008
2008

Spółdzielczy Znak Jakości dla Banku Spółdzielczego w Raciążu za dynamiczny i bezpieczny rozwój akcji kredytowej. To prestiżowe wyróżnienie nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą zostało wręczone 21 czerwca na Nowym Świecie w Warszawie w ramach Jarmarku Spółdzielczego – imprezy podczas której mieszkańcy Warszawy i turyści mogli zapoznać się z bogatą ofertą

2006
2006

14 września oddano w użytkowanie mieszkańców Siemiątkowa i okolicznych miejscowości nową placówkę Punktu Kasowego w Siemiątkowie. Jest to kontynuowanie podjętych w ostatnich latach działań mających na celu stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej i bazy lokalowej Banku.

2005
2005

8 lutego Rada Nadzorcza powołała nowych członków Zarządu w osobach Piotra Pniewskiego i Piotra Rajkowskiego. Obydwaj rozpoczęli pracę w BS Raciąż w 2001 roku. Gratulując wyboru nowym członkom, RN wyraziła przekonanie, że ich kwalifikacje i młody wiek doskonale uzupełnią pozostały skład Zarządu, tj. Prezesa – Kazmierza Miklewskiego i jego Zstępczynię

2004
2004

Z okazji 75-lecia istnienia, Bank Spóldzielczy wydał książkę „Bank Spółdzielczy w Raciążu – zapiski z historii 1929-2004” autorstawa redaktora Włodzimierza Dżbika. W publikacji znalazło się dużo fotografii, zarówno archiwalnych, jak i współczesnych dokumentująych dzieje Banku. Pokazują one m.in. jak bardzo zmieniła się siedziba Banku Spóldzielczego w Raciążu.

2003
2003

Bank Spółdzielczy w Raciążu wzbogacił się o nowy i nowoczesny obiekt, jakim był budynek Oddziału w Szreńsku. Został zbudowany na starych fundamentach między majem a listopadem 2002 roku. Kosztował ok. 400 tys.zł. 7 marca 2003 roku otworzył uroczyście swe podwoje. Nowa placówka została wyposażona między innymi w bankomat oraz awaryjny

2002
2002

W rankingu „Rzeczypospolitej”, pod względem osiągniętych wyników ekonomicznych za 2001 rok, Bank Spółdzielczy w Raciążu został sklasyfikowany na 46 miejscu w kraju, najwyżej ze wszystkich Banków Spółdzielczych byłego woj. ciechanowskiego. Następny Bank Spółdzielczy z tego terenu (w Płońsku) ulokowany został na 121 miejscu. Wówczas w Polsce działały 642 Banki Spółdzielcze.

2002

W rankingu „Rzeczypospolitej”, pod względem osiągniętych wyników ekonomicznych za 2001 rok, Bank Spółdzielczy w Raciążu został sklasyfikowany na 46 miejscu w kraju, najwyżej ze wszystkich Banków Spółdzielczych byłego woj. ciechanowskiego. Następny Bank Spółdzielczy z tego terenu (w Płońsku) ulokowany został na 121 miejscu. Wówczas w Polsce działały 642 Banki Spółdzielcze.

2000
2000

30 września Bank Spółdzielczy w Raciążu przyłączył Bank Spółdzielczy w Szreńsku wraz z Punktem Kasowym w Radzanowie. Bank w Szreńsku podzielił los tych Banków Spółdzielczych, które w myśl uchwały nr 5/98 z 5 sierpnia 1998r. Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie szczegółowych zasad wyposażania Banków Spółdzielczych w kapitał założycielski nie były

1994
1994

13 grudnia Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o przystąpieniu BS Raciąż w charakterze akcjonariusza do Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie. MR-Bank S.A, zabezpieczał płynność finansową wszystkich Banków Spółdzielczych zrzeszenia oraz prowadząc własną uniwersalną działalność bankową wspierał i uzupełniał ofertę handlową Banków Spółdzielczych zrzeszenia.

1989
1989

Obradujące w roku jubileuszu 60-lecia Banku Spółdzielczego w Raciążu Zebranie Przedstawicieli uchwaliło m.in. nowy statut, który określał, że Bank działa na obszarze całego kraju, otwiera i prowadzi rachunki bankowe, gromadzi lokaty i wkłady oszczędnościowe, udziela kredytów, prowadzi obsługę kasowo-rozliczeniową instytucji, w tym obsługę budżetów gminnych oraz jednostek i zakładów budżetowych.

1988
1988

BS Raciąż, jako najlepsza placówka wśród Banków Spółdzielczych w woj. ciechanowskim, znalazł się w gronie pięciu Banków Spółdzielczych w kraju wytypowanych do przeprowadzenia eksperymentu polegającego na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów i zarządzeń BGŻ. Zmiany zaproponowane i wprowadzone przez BS Raciąż miały usprawnić obsługę i doprowadzić do wypracowania modelowych rozwiązań dla

1986
1986

Z początkiem roku przeniesiony został do nowej siedziby Punkt Kasowy w Uniecku. Stało się to możliwe dzięki zakończeniu przez Gminną Spółdzielnię budowy obiektu administracyjno-biurowego na bazie GS w Uniecku. W marcu 1986 roku Bank Spółdzielczy w Raciążu jako pierwszy z Banków Spółdzielczych w województwie ciechanowskim otrzymał do dyspozycji samochód służbowy

1983
1983

W 1983 roku znacznie poprawiły się warunki pracy. W październiku założona została instalacja centralnego ogrzewania w Oddziale w Siemiątkowie, a w listopadzie oddano do użytku dobudowaną część budynku w Raciążu. Przybyło kilka pomieszczeń biurowych, pokój dla samorządu, wyciszono halę maszyn księgujących, a przede wszystkim poprawie uległ system zabezpieczeń placówki.

1979
1979

W roku jubileuszu 50-lecia, Bank zatrudniał 46 pracowników, zrzeszał 3059 członków. Pod patronatem Banku prowadziły działalność 22 Szkolne Kasy Oszczędnościowe zrzeszające 2200 uczniów. Z okazji jubileuszu w dniu 10 października 1979 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raciążu odbyła się uroczysta akademia, na której wręczono dyplomy i odznaczenia pracownikom Banku.

1978
1978

Bank przejął obsługę budżetów administracji terenowej. Rada Banku podjęła uchwałę, aby do 1980 roku każdy właściciel gospodarstwa rolnego był członkiem Banku Spółdzielczego. W tym czasie Bank, poza placówką macierzystą, posiadał 4 stałe Punkty Kasowe – w Uniecku, Gralewie, Koziebrodach i Raciążu (przy bazie GS) oraz Oddział w Siemiątkowie, przy którym

1976
1976

Oddany został do użytku nowy biurowiec przy ul. Mławskiej 20a, którego budowę rozpoczęto w 1974 roku. Do lokalu zakupionego od prywatnej osoby został przeniesiony Oddział BS Raciąż w Siemiątkowie. Po reformie administracyjnej, Bank objął swoją działalnością teren byłej gminy Gralewo. Istniejący w tej miejscowości Oddział BS w Baboszewie został przekształcony

1975
1975

1 lipca rozpoczął działalność Bank Gospodarki Żywnościowej, państwowo-spółdzielcza instytucja powstała z połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Podstawowymi ogniwami terenowymi stały się Banki Spółdzielcze, a BGŻ – centralą organizacyjną, finansową i lustracyjną BS. Jednocześnie po tej reformie Banki Spółdzielcze utrzymały swój charakter i samorządność.

1973
1973

Walne Zebranie 27 lutego zmieniło nazwę spółdzielni na Bank Spółdzielczy w Raciążu, który swoją działalnością obejmował miasto i gminę Raciąż oraz gminę Siemiątkowo, zatrudniał już 28 osób. Trudności lokalowe stały się bodźcem do rozpoczęcia budowy nowego biurowca przy ul. Mławskiej. Późniejsze lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, to okres pozostawania w związku

1969
1969

31 maja 1969 roku przyjęto na stanowisko kierownika Kasy Spółdzielczej Kazimierza Miklewskiego z Raciąża, pracownika Banku Rolnego w Sierpcu, którego misja faktycznego kierowania tą instytucją (pod zmienioną później nazwą) trwała ponad 40 lat, tj. do 30 kwietnia 2010 roku. W tym samym roku Punkty Kasowe w Uniecku, Koziebrodach i Siemiątkowie

1958
1958

Walne Zebranie Kasy Spółdzielczej przyjęło uchwałę o przystąpieniu do Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie, który został centralą organizacyjną i rewizyjną Kas Spółdzielczych. Od tego momentu nowym zadaniem Kasy stało się gromadzenie i obsługa oszczędności pieniężnych bez pośrednictwa Powszechnej Kasy Oszczędnościowej. Podwyższono również z 50 do 100 zł wysokość udziału.

1956
1956

W 1956 roku Walne Zebranie wybrało Radę Kasy Spółdzielczej, która wypełniała te same zadania co wcześniej Rada Nadzorcza, przemianowania w 1950 na Komisje Rewizyjną. Uczestnicy Zebrania ustalili wysokość udziału członkowskiego na 50 złotych. Gminna Kasa Spółdzielcza w Raciążu zmieniła nazwę na Kasę Spółdzielczą w Raciążu. Zmiana ta wynikała ze znacznego

1952
1952

Rok 1952 był rokiem przeprowadzki Kasy z ul. Kilińskiego 3 do budynku przy Placu Mickiewicza 38 w Raciążu. Wiązało się to z planowanym przejęciem przez Kasę obsługi finansowej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Raciążu, co z kolei wymagało zatrudnienia większej liczby pracowników. W tym czasie w Gminnej Kasie Spółdzielczej zatrudnionych

1951
1951

Uczestnicy pierwszego w Raciążu Walnego Zebrania upoważnili Zarząd do przyjmowania wkładów i rachunków bieżących oraz do zaciągnięcia kredytu do sumy 80 milionów złotych w Banku Rolnym. Wysokość udziałów czlonków Kasy określono w wysokości 100 złotych. Podjęto też decyzje o przekaształceniu dotychczasowej Rady Nadzorczej w Komisję Rewizyją wybieraną co roku.

1950
1950

W 1950 roku przeniesiono siedzibę Kasy do miasta Raciąż przy ul. Kilińskiego 3. W roku tym w wyniku połączenia Kas w Krajkowie i Koziebrodach powstała instytucja pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Raciążu”, która objęła swoją działalnością teren miasta i gminy Raciąż oraz gmin: Unieck, Koziebrody i Siemiątkowo. GKS w

1949
1949

Uczestnicy pierwszego w Raciążu Walnego Zebrania upoważnili Zarząd do przyjmowania wkładów i rachunków bieżących oraz do zaciągnięcia kredytu do sumy 80 milionów złotych w Banku Rolnym. Wysokość udziałów członków Kasy określono w wysokości 100 złotych. Podjęto też decyzje o przekształceniu dotychczasowej Rady Nadzorczej w Komisję Rewizyjną wybieraną co roku.

1948
1948

Stanowisko Głównego księgowego powierzono Feliksowi Gładkiemu, którego po przejściu do pracy w Gminnej Spółdzielni w Raciążu w 1948 roku, zastąpił Leon Wysocki. Kasjerem w Kasie Stefczyka był wówczas Heronim Janczyk. Leon Wysocki był Głównym księgowym do 1952 roku, a następnie do 1969 roku Prezesem oraz kierownikiem Kasy.

1946
1946

Działalność Kasy budziła coraz większe zaufanie miejscowej ludności i zjednywała coraz to nowych członków. Na kolejnym Walnym Zebraniu, spółdzielnia liczyła 73 członków, Uchwalono, że Zarząd Kasy może zaciągnąć w Banku Rolnym pożyczkę w wysokości 500 tysięcy złotych oraz, że Kasa przystąpi jako członek do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej i

1945
1945

Po wojnie, 25 września 1945 roku w szkole w Krajkowie odbyło się zebranie, na którym reaktywowano Kasę Stefczyka. Uczestniczyło w nim 12 osób oraz przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej i Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie. W tajnym głosowaniu na Prezesa Zarządu Kasy Stefczyka został wybrany Józef Pniewski –

1939
1939

II wojna światowa przerwała działalność Kasy Stefczyka. Niemcy przeprowadzili likwidację spółdzielni konfiskując prawie wszystkie akta i sprzęt. Członkowie Kasy włączyli się do walki z okupantem. Wielu przypłaciło to życiem. W 1940 roku w obozie Dachau zginął Stanisław Chojnacki rachmistrz Kasy. W 1945 roku w obozie w Sierpcu zamordowany został Wacław

1929
1929

3 maja 1929 roku we wsi Krajkowo położonej 8 km od Raciąża powstała Kasa Stefczyka, założona przez grupę osadników, przybyłych z ziemi łowickiej, która dała początek Bankowi Spółdzielczemu w Raciążu. Kasa zrzeszała około 300 osób. Źródłem kredytów były oszczędności gromadzone przez mieszkańców oraz pożyczka z Banku Państwowego. Pierwszym Prezesem został