Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościZawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu zgodnie z § 21 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu zwołuje w dniu 23 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w „DWÓR MYSTKOWO” w miejscowości Mystkowo 29, gm. Baboszewo, ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Raciążu.

W przypadku obecności Przedstawiciel nie przekraczającej 50 %, zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 23 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w DWÓR MYSTKOWO” w miejscowości Mystkowo 22, gm. Baboszewo.

PORZĄDEK ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI /23.06.2023r./

 1. Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał,
 2. Przyjęcie porządku, regulaminu obrad oraz regulaminu wyborów uzupełniających do RN,
 3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji odpowiedniości,
 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 5. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
 • Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2022 rok
 • Zarządu z działalności przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu za 2022 rok
 • finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
 • finansowego przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
 1. Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
 2. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, ładu wewnętrznego i polityki wynagrodzeń w 2022 roku.
 4. Przedstawienie samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej.
 5. Zmiana Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu.
 6. Dyskusja,
 7. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej, w tym przeprowadzenie procedury oceny kandydatów  oraz ocena kolegialna odpowiedniości Rady Nadzorczej wybranej na kadencję 2022-2026 po wyborach uzupełniających.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z ocenami przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, ładu wewnętrznego i polityki wynagrodzeń w 2022 roku.
 • oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Raciążu za 2022 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności przejętego BS w Bieżuniu za 2022 rok,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przejęto Banku Spółdzielczego w Bieżuniu,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu,
 • oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej BS w Raciążu za 2022r.
 • oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej BS w Bieżuniu za 2022r.
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2022 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Bieżuniu za 2022 rok,
 • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2023r.
 • rozpatrzenia wystąpienia polustracyjnego.
 • wydłużenia terminu na uzupełnienie udziałów członkowskich przez członków przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu.
 • zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 • ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 1. Wybór delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
 2. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2023 rok,
 3. Wolne wnioski i zapytania,
 4. Zamkniecie obrad

W Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu przy ul. Mławskiej 20a wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu  łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
 • sprawozdanie z działalności przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta,
 • sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu z działalności za 2022 rok wraz z ocenami stosowania zasad ładu korporacyjnego, ładu wewnętrznego i polityki wynagrodzeń,
 • projekty  uchwał,  jakie  mają  być  podjęte  na  Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Formularze do wypełnienia przez kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej (dotyczy wyłącznie członków przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu) dostępne są w Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu lub na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: odpowiedniosc.knf.gov.pl