Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościPodsumowanie wyników Banku Spółdzielczego za 2023 rok

Podsumowanie wyników Banku Spółdzielczego za 2023 rok

W dniu 26 czerwca 2024 roku w „Julian Palace” w Drobinie, ul. Płońska 10, odbyło się Zebranie Przedstawicieli podsumowujące wyniki banku za rok 2023. Było to wydarzenie, które zgromadziło nie tylko delegatów, ale również pracowników banku oraz zaszczytnych gości, w tym kluczowe postacie mające wpływ na działalność naszego banku oraz sektora banków spółdzielczych. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością, byli między innymi: – Pan Jerzy Jaworski – długoletni, były Przewodniczący Rady Nadzorczej naszego Banku, działacz i nestor spółdzielczości, Pan Michał Krakowiak – Doradca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Pan Dariusz Moliński – Dyrektor Oddziału w Ciechanowie SGB-Bank S.A.

Zebraniu przewodniczył Pan Jarosław Jaworski – Członek Rady Nadzorczej Banku. Po powitaniu gości i delegatów przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. Prezes Zarządu, Pan Piotr Pniewski, rozpoczął od omówienia szczegółowego sprawozdania z działalności banku za rok 2023. W swoim wystąpieniu przedstawił również sytuację ekonomiczno-finansową banku, podkreślając jego stabilność oraz bezpieczeństwo finansowe. Prezes Banku zwrócił uwagę na kluczowe osiągnięcia i wyzwania, z jakimi bank mierzył się w minionym roku, oraz nakreślił kierunki rozwoju na najbliższe lata. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawiła Pani Lucyna Gorzkiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej BS. Jednym z najważniejszych punktów zebrania było przedstawienie propozycji podziału zysku wypracowanego w 2023 roku, który wyniósł niemal 12 mln zł. Wypracowany zysk postanowiono przeznaczyć w głównej mierze na fundusz zasobowy (10 700 tys.), wypłatę dywidendy w formie oprocentowania udziałów (w wysokości 15%), a reszta trafi na fundusz ogólnego ryzyka, fundusz społeczno-kulturalny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody dla członków organów statutowych banku. Istotnym elementem spotkania była także informacja o inwestycjach realizowanych przez bank, w tym budowa nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej i biznesowej.

Następnie głos zabrał Pan Zastępca Prezesa, Główny Księgowy Banku, Mirosław Jabłonowski, który przedstawił wyniki badania sprawozdania finansowego. Odczytał również „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku” z dnia 6 czerwca 2024 roku, podkreślając, że opinia została wydana przez biegłego była bez zastrzeżeń.

W trakcie zgromadzenia, Zebranie Przedstawicieli oceniło działalność banku za rok ubiegły oraz zatwierdziło strategiczne kierunki rozwoju działalności bankowej oraz społeczno-kulturalnej na kolejne lata. Większość uchwał objęta porządkiem obrad została jednogłośnie zatwierdzona. Obiekcje jednego z delegatów wzbudziła jedynie uchwała o przystąpieniu banku do Związku Banków Polskich. Pozostałe dotyczyły m.in.:

  • zmiany Statutu Banku
  • zatwierdzenia sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok
  • dokonania oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok w kwocie 11 903 420,60 zł

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu z dumą przyjął liczne słowa uznania i gratulacji, które napłynęły na ręce Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Pracowników za osiągnięte wyniki i podejmowane działania zarówno w sektorze bankowym, jak i lokalnym. Na zakończenie zebrania, Rada Nadzorcza i Zarząd Banku wyrazili serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, a także udziałowcom, pracownikom i klientom banku za zaufanie i współpracę, które były kluczowe dla osiągnięcia sukcesów banku. Bez ich wsparcia i zaangażowania, realizacja ambitnych planów i celów nie byłaby możliwa.

Galeria zdjęć: