Bank Spółdzielczy w RaciążuKomunikatyŁączymy siły dla lepszego jutra!

Łączymy siły dla lepszego jutra!

Informacja na temat łączenia Banku Spółdzielczego w Raciążu (bank przejmujący)

z Bankiem Spółdzielczym w Bieżuniu (bank przejmowany).

Informacja z dnia 20.03.2023r. dla Klientów korzystających z Profilu Zaufanego Pobierz tutaj >>>

Informacja z dnia 9.01.2023r. dla Klientów korzystających z bankowości internetowej Pobierz tutaj >>>

Informacja z dnia 31.12.2022r Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Dziele 6 dotyczącego połączenia Banku Spółdzielczego w Raciążu (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Bieżuniu (bank przejmowany). Od dnia 1.01.2023r oba Banki stanowią jeden podmiot, Bank Spółdzielczy w Raciążu.

Informacja z 18.11.2022r. dla Klientów korzystających z produktów i usług dla osób prywatnych. Pobierz tutaj >>>

Informacja z 18.11.2022r. dla Klientów korzystających z produktów i usług dla podmiotów instytucjonalnych. Pobierz tutaj >>>

Komunikat z 24.10.2022r. Złożono wniosek o wpis połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Komunikat z 14.10.2022r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Raciążu (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Bieżuniu (bank przejmowany). Treść komunikatu >>>

Komunikat z 30.09.2022 r. Informujemy, że dwa działające na rynku lokalnym Banki Spółdzielcze tj. Bank Spółdzielczy w Raciążu i Bank Spółdzielczy w Bieżuniu, postanowiły połączyć siły, tworząc jednolity prężny podmiot finansowy. Odpowiednie uchwały, potwierdzające wolę połączenia zostały już podjęte przez organy obu Banków. Połączenie organizacyjne Banków jest zaplanowane na 01.01.2023r. Prawne połączenie nastąpi z chwilą wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Co łączenie Banków oznacza dla Klientów? W momencie łączenia zmianie uległa nazwa i marka Banku. Dla wszystkich Klientów nowego Oddziału w Bieżuniu (dawnego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu) oznacza to stabilizację i bezpieczeństwo złożonych depozytów oraz kontynuację prowadzonych rachunków bankowych i obsługi udzielonych kredytów. Dotyczy to osób indywidualnych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

  • Numery kont pozostają bez zmian.
  • Karty płatnicze zachowują ważność.
  • Bez zmian kontynuowana jest spłata i obsługa kredytów.
  • Do momentu odnowienia depozyty (lokaty) pozostają na warunkach z dnia ich założenia.
  • Nadal dostępne będą placówki w Bieżuniu i Lutocinie – szczegółowe dane teleadresowe wszystkich placówek Banku Spółdzielczego w Raciążu znajdują się na mapce poniżej oraz TUTAJ.

WAŻNE! Po zaplanowanej na dn. 20-22 stycznia 2023 r. pełnej integracji informatycznej Banku Spółdzielczego w Raciążu i Oddziału w Bieżuniu (dawny BS w Bieżuniu) od 23 stycznia 2023 r.:

  • Aktualna będzie wyłącznie strona www.bsraciaz.pl – do której przekierowujemy ze zarchiwizowanej strony dawnego BS w Bieżuniu.
  • Klienci Oddziału w Bieżuniu uzyskują dostęp do obsługi stacjonarnej we wszystkich lokalizacjach Banku Spółdzielczego w Raciążu oraz do jego pełnej oferty.
  • Dla wszystkich klientów Oddziału w Bieżuniu dostępna będzie bankowość internetowa IB24 oraz aplikacja mobilna Mój Bank
  • Do 30.06.2023 r. możliwe będzie korzystanie z tzw. pasywnego dostępu do serwisu bankowości internetowej (Asseco EBP) https://bsbiezun24.cui.pl – gdzie będzie można sprawdzić i pobrać historię rachunku. Aplikacja mobilna BSGo będzie posiadała tylko funkcję logowania do dawnego systemu bankowości internetowej.

Jakie korzyści dla Klientów wynikają z łączenie Banków? 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Co połączenie Banków oznacza dla Klientów przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu?

Z perspektywy Klienta Banku Spółdzielczego w Bieżuniu zmienia się jedynie nazwa i szyld banku. 31 grudnia 2022 r. Bank Spółdzielczy w Raciążu stanie się w wyniku fuzji następcą prawnym Banku Spółdzielczego w Bieżuniu, włączając go do swojej struktury jako 5. Oddział w Bieżuniu. Centrala Banku zlokalizowana jest w Raciążu, 09-140 Raciąż, przy ul. Mławskiej 20a (kontakt: centrala@bsraciaz.pl, tel. 23 679 96 31 lub tel. 23 679 96 49).

Dla Klientów Oddziału w Bieżuniu zmiana oznacza stabilizację i bezpieczeństwo złożonych depozytów oraz kontynuację prowadzonych rachunków bankowych i obsługi udzielonych kredytów. Dotyczy to osób indywidualnych, rolników, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Obsługa Klientów będzie prowadzona nieprzerwanie na dotychczasowych zasadach, przy czym od chwili połączenia będą Oni Klientami Banku Spółdzielczego w Raciążu. W związku ze zmianą Klienci nie muszą podejmować żadnych działań.

2. Czy połączenie Banków wiąże się z redukcją placówek oraz pracowników?

Obie placówki, a więc w Bieżuniu jak i Lutocinie pozostają do dyspozycji klientów na dotychczasowych zasadach – zmienia się im jedynie nazwa. Placówki nowego Oddziału w Bieżuniu – od dnia połączenia informatycznego, tj. 23 stycznia 2023r. będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (kasy czynne od 8:00 do 15:30). Wszyscy pracownicy obecnego Baku Spółdzielczego w Bieżuniu zostali zagospodarowani w ramach nowej struktury organizacyjnej Banku.

3. Czy przeniesienie środków do nowego banku wymaga od Klientów jakichś działań?

Klienci Oddziału w Bieżuniu – dawnego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu – nie muszą nic robić. Ich środki będą automatycznie, w całości, przeniesione do Banku Spółdzielczego w Raciążu.

Numery kont się nie zmieniają, karty zachowują ważność, kontynuowana jest obsługa kredytów udzielonych przez dawny Bank Spółdzielczy w Bieżuniu zgodnie z zawartymi przez ten Bank umowami.

4. Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Wszystkie depozyty Klientów dawnego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu są bezpieczne.

Wszystkie środki Klientów zostaną automatycznie przeniesione do Banku Spółdzielczego w Raciążu, który będzie jednym z najsilniejszych Banków w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Atutem Banku Spółdzielczego w Raciążu jest technologiczne zaawansowanie, wysoki poziom kapitałów własnych, dobre wyniki finansowe i odpowiednie zabezpieczenia systemowe, organizacyjne i kapitałowe. Stanowi to gwarancję stabilności, bezpieczeństwa inwestycyjnego i wsparcia, jakiego możemy udzielać naszym partnerom.

Jednocześnie przypominamy, że depozyty wszystkich Klientów Banku Spółdzielczego w Raciążu, tak jak w przypadku wszystkich banków w Polsce, objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach określonych w ustawie o BFG. Więcej o BFG TUTAJ >>.

5. Co z kredytami Klientów Banku Spółdzielczego w Bieżuniu i procesowanymi wnioskami kredytowymi?  

Kredyty należy spłacać jak dotychczas, warunki i numery kont nie zmieniają się. Wnioski kredytowe złożone jeszcze w banku przejmowanym, zostaną rozpatrzone już przez Bank Spółdzielczy w Raciążu zgodnie z obowiązującymi w Banku po połączeniu zasadami.

6. Co z przelewami wychodzącymi z Oddziału w Bieżuniu (dawny Bank Spółdzielczy w Bieżuniu) lub przychodzącymi do Klientów Oddziału w Bieżuniu?

Przelewy będą realizowane standardowo. Proces połączenia w żaden sposób nie oddziałuje na bieżące realizowanie przelewów.

7. Czy osoby lub podmioty wysyłające przelew na dotychczasowe konto w Oddziale w Bieżuniu (dawny Bank Spółdzielczy w Bieżuniu) muszą coś zmieniać?

Numery rachunków nie zmieniają się. Przelewy będą realizowane na standardowych zasadach.

8. Czy zmienia się kod SWIFT banku?

Kod SWIFT się nie zmienia: GBWCPLPP.

9. Czy planowany jest rebranding Banku Spółdzielczego w Bieżuniu?

Tak, połączenie Banków oznacza także rebranding – ze względu na zmianę marki, z dniem wpisu do KRS zaplanowana została zmiana szyldów w placówkach Oddziału Bieżuniu (dawny Bank Spółdzielczy w Bieżuniu). Od 3 stycznia 2023 r. placówki działać będą pod nową marką Bank Spółdzielczy w Raciążu i szyldem.

10. Co się zmienia dla Udziałowców dawnego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu?

Z chwilą wpisania połączenia Banków do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. z dniem 31.12.2022 r.  Członkowie Banku przejmowanego (tj. dawnego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu) staną się Członkami Banku Przejmującego, tj. Banku Spółdzielczego w Raciążu.

Zgodnie z porozumieniem dotyczącym połączenia obu Banków, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Raciążu dokona nowego podziału Grup Członkowskich, przy czym dotychczasowi Członkowie Banku Spółdzielczego w Bieżuniu będą podzielenie na dwie Grupy: Grupę Członkowską Bieżuń oraz Grupę Członkowską Lutocin.

Zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Raciążu jednostka udziałowa wynosi 1000 zł. W związku z powyższym, Członkowie przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu, mający niedopłaty do pełnego udziału członkowskiego, powinni uregulować wysokość swych jednostek do wartości wielokrotności podstawowej jednostki udziału do końca 2023 r. Statut dostępny jest w Centrali Banku w Raciążu oraz TUTAJ >>>.