O Banku

SIW BS Raciąż

Cele i przedmiot działania

Bank Spółdzielczy w Raciąż działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną.

Bank Spółdzielczy, zgodnie z §7 Statutu Banku wykonuje następujące czynności bankowe:

  1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie tych wkładów;
  2. prowadzenie innych rachunków bankowych;
  3. udzielanie kredytów;
  4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych;
  5. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
  6. udzielanie pożyczek pieniężnych;
  7. operacje czekowe i wekslowe;
  8. wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu;
  9. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
  10. udzielanie poręczeń.

Ponadto Bank Spółdzielczy obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w granicach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

Bank Spółdzielczy w Raciążu działa na obszarze województwa mazowieckiego, choć w głównej mierze na terenie powiatów: płońskim, ciechanowskim, sierpeckim, mławskim oraz żuromińskim, gdyż na ich terenie posiada swoje jednostki organizacyjne.

Bank zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej (więcej o zrzeszeniu na stronie www.sgb.pl)

Zasady ładu korporacyjnego

Bank Spółdzielczy w Raciążu informuje, iż od 1 stycznia 2015r. przyjmuje do stosowania "Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie "Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Raciążu". W dokumencie tym zebrane zostały zasady, którymi na co dzień kieruje się Bank Spółdzielczy w Raciążu w wykonywaniu swojej działalności w relacjach z Klientami oraz swoim otoczeniem.

Zarząd Banku

Piotr Janusz Pniewski
Prezes Zarządu
Piotr Rajkowski
Zastępca Prezesa
Mirosław Jabłonowski
Zastępca Prezesa

Rada Nadzorcza

Prezydium Rady

Lucyna Gorzkiewicz
Przewodniczący Rady
Szymon Stefański
Zastępca Przewodniczącego Rady
Wojciech Bońkowski
Sekretarz Rady

 

Pozostali członkowie

Gabriela Cieślak,

Maria Kwiatkowska,

Maciej Klejna,

Stanisław Ludwikowski,

Włodzimierz Maziński,

Stanisław Orzechowski,

Andrzej Pokorski,

Stefan Stawiński.