Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościZawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu zgodnie z § 21 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu zwołuje w dniu 29 czerwca 2020r. o godz. 10:00 w  Sali Bankietowo-Weselnej „Marszałówka” w Raciążu ul. Zawoda 33, Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciążu.

W przypadku obecności Przedstawiciel nie przekraczającej 50 % zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 29 czerwca 2020 roku o godz. 10:30 w Sali Bankietowo-Weselnej ”Marszałówka” w Raciążu ul. Zawoda 33.

Porządek Zebrania Przedstawicieli

 1. Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał,
 2. Przyjęcie porządku, regulaminu obrad,
 3. Wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok i wykonania uchwał poprzedniego ZP,
 6. Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym stosowania zasad ładu korporacyjnego i polityki wynagrodzeń,
 9. Zmiana Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu.
 10. Dyskusja,
 11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej, w tym przeprowadzenie procedury oceny kandydatów.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Raciążu za 2019 rok,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu,
  • oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.
  • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2019 rok,
  • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2020r.
  • rozpatrzenia wystąpienia polustracyjnego.
  • zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 13. Wybór delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
 14. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2020 rok,
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad.

W Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu przy ul. Mławskiej 20a (pokój Nr 8) wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu  łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
 • projekty  uchwał,  jakie  mają  być  podjęte  na  Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Stosownie do punktu 11 porządku Zebrania Przedstawicieli udostępniamy poniżej.