Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościZawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu zgodnie z § 21 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu zwołuje w dniu 28 czerwca 2022r. o godz. 10:00 w Karczma”RETRO” w miejscowości Kraszewo Gaczułty 60 k/Raciąża, Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciążu.

W przypadku obecności Przedstawiciel nie przekraczającej 50 % zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 10:30 w Karczmie „RETRO” w miejscowości Kraszewo Gaczyłty 60 k/Raciąża.

Porządek Zebrania Przedstawicieli

 1. Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał,
 2. Przyjęcie porządku, Regulaminu obrad i wyborów Rady Nadzorczej.
 3. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej,
  • Oceny Odpowiedniości,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 25.06.2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały o połączeniu BS w Raciążu (Bank przejmujący) z BS w Bieżuniu (Bank przejmowany).
 6. Uchwalenie zmian w Statucie Banku.
 7. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
  • Zarządu z działalności Banku w 2021 roku,
  • Rady Nadzorczej za 2021 rok, w tym: oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego w BS w Raciążu” oraz oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania w BS w Raciążu”.
  • finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.
 8. Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
 9. Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej, w tym ocena kolegialna Komitetu Audytu.
 10. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu:
  • ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały,
  • przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
  • ocena indywidualna, pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej,
  • wybory tajne.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku wraz oceną przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku i oceną funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku w 2021 roku”,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2021 roku,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok,
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2021 rok,
  • oprocentowania udziałów członkowskich,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2022 roku,
  • zmiany „Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS w Raciążu”,
  • wyboru składu Rady Nadzorczej na następną kadencję.
  • oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.
  • przystąpienia do Mazowieckiej Izby Gospodarczej.
 13. Wybór delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego.
 14. Zatwierdzenie kierunków działania na 2022 rok.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad.

W Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu przy ul. Mławskiej 20a wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
 • projekty uchwał,  jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Formularze do wypełnienia przez kandydatów do Rady Nadzorczej dostępne są w Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu lub na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: odpowiedniosc.knf.gov.pl