Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościZebranie Przedstawicieli podsumowało 2021 rok

Zebranie Przedstawicieli podsumowało 2021 rok

W dniu 28 czerwca 2022r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Raciążu, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu – Piotr Pniewski przedstawił sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. W 2021r. Bank wypracował sumę bilansową w wysokości 459 147 tys. zł, która była wyższa o 14,14%, od stanu na koniec 2020 r. Fundusze własne wyniosły 46 213 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 931 członków, którzy zadeklarowali ogółem 1 626 jednostek udziałowych. Depozyty zgromadzone w Banku na koniec 2021 r. wynosiły 409 245 tys. zł i wzrosły w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 16,11%. Na koniec 2021 r. wartość udzielonych kredytów wyniosła 284 976 tys. zł, co stanowi wzrost o 3,54% w stosunku do roku 2020. Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych wywołanych przez pandemię koronawirusa Bank dynamicznie się rozwija, umacniając swoją pozycję na lokalnym rynku.


Zysk brutto Banku ukształtował się na poziomie 2 187 tys. zł natomiast wynik netto wyniósł 1 478 tys. zł. Uwzględniając poniesione nakłady inwestycyjne oraz osiągnięte cele strategiczne należy uznać wypracowany wynik finansowy za zadowalający. Źródło pozytywnych sukcesów i wyników Banku tkwi głównie w stale podnoszonej jakości obsługi oraz pogłębiającej się więzi z klientami i lokalnym środowiskiem.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Raciążu, w osobach: Piotr Pniewski – Prezes Zarządu, Mirosław Jabłonowski – Zastępca Prezesa Zarządu, Piotr Rajkowski – Zastępca Prezesa Zarządu.

Jednocześnie na Zebraniu podjęta została uchwała Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok w kwocie 1 478 199,57 zł. Zebranie Przedstawicieli postanowiło przyznać dywidendę w wysokości 5% w stosunku rocznym w postaci oprocentowania jednostek udziałowych.

Ważnym punktem Zebrania Przedstawicieli było podjęcie uchwały połączenia Banku Spółdzielczego w Raciążu (Bank przyłączający) z Bankiem Spółdzielczym w Bieżuniu (Bank przyłączany). Delegaci jednomyślnie podjęli uchwałę łączeniową dając tym samym „zielone światło” do złożenia odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego. Przy tej okazji jeszcze raz dziękujemy Delegatom, Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi BS w Bieżuniu za zaufanie i wybór naszego Banku jako najlepszego partnera do dalszej, wspólnej już działalności. „Łączymy siły dla lepszego jutra

W związku z tym, iż tegoroczne Zebranie Przedstawicieli miało charakter sprawozdawczo – wyborczy, Delegaci w głosowaniu tajnym wybrali na kadencję 2022 -2026 nową Radę Nadzorczą w osobach:

 • Lucyna Gorzkiewicz – Przewodnicząca,
 • Stanisław Ludwikowski – Zastępca Przewodniczącego,
 • Maciej Klejna – Sekretarz,
 • Maria Kwiatkowska – Członek,
 • Teresa Bońkowska – Członek,
 • Edyta Staniszewska – Członek,
 • Jarosław Jaworski – Członek,
 • Edmund Michalski – Członek,
 • Romuald Ryziński – Członek,
 • Stefan Stawiński – Członek,
 • Mariusz Stefański – Członek,

Gratulujemy!

W dalszej części spotkania Prezes Zarządu – Piotr Pniewski przedstawił kierunki działalności finansowo – gospodarczej Banku na 2022 rok. Nadrzędnym celem pozostaje dalsze pozyskiwanie funduszy własnych, poprawa rentowności oraz rozwój Banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Raciążu w 2022 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju oraz planu finansowego. Bank w dalszym ciągu będzie się angażował w życie publiczne regionu i wspierał działalność społeczną i kulturalno-oświatową.

Galeria zdjęć: