01_Wniosek dla klientów indywidualnych
  • Dane kontaktowe
  • Dane osobowe
  • Wybór usług
  • Podpisanie umowy
  • PodsumowanieDane kontaktowe

+48

Zgody i oświadczenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Bankiem. *
Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP). *
Oświadczam, że nie jestem rezydentem podatkowym innego państwa niż Polska. Więcej tu>>> *
Dobrowolna zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i informacji marketingowych, w szczególności o promocjach, konkursach i loteriach oraz nowych i aktualnych produktach Banku za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres mailowy.
Dobrowolna zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i informacji marketingowych, w szczególności o promocjach, konkursach i loteriach oraz nowych i aktualnych produktach Banku za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, na podany numer telefonu.
Dobrowolna zgoda na prowadzenie marketingu produktów własnych Banku po okresie obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, zgodnie z preferencjami na otrzymywanie informacji handlowych i informacji marketingowych.
Zgoda na zawiadamianie przez Bank o zmianie oprocentowania, rodzaju stawki bazowej, wysokości marży, taryfy, opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym, regulaminu, w zakresie uczestnictwa w obowiązującym systemie gwarantowania depozytów i zasad jego funkcjonowania poprzez przesyłanie zmienionych dokumentów na e-mail Posiadacza lub powiadomień do Posiadacza o zmianach dokumentów z informacją, że dokument zawierający zmiany jest dostępny na portalu internetowym.
Zgoda na zawiadomienie przez Bank o zmianie oprocentowania, rodzaju stawki bazowej, wysokości marży, taryfy, opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym, regulaminu, w zakresie uczestnictwa w obowiązującym systemie gwarantowania depozytów i zasad jego funkcjonowania poprzez powiadomienie na e-mail Posiadacza o zmianach dokumentów z informacją, że dokument zawierający zmiany jest dostępny na portalu internetowym.

kredytowe

Zgoda na wykonywanie przez Bank czynności związanych z wystąpieniem do BIK o ujawnienie informacji dotyczących zobowiązań w celu przygotowania spersonalizowanej propozycji kredytowej (w szczególności w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego)
Zgoda na zawiadomienie przez Bank o zmianie oprocentowania, rodzaju stawki bazowej, wysokości marży, taryfy, opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym, regulaminu, w zakresie uczestnictwa w obowiązującym systemie gwarantowania depozytów i zasad jego funkcjonowania poprzez powiadomienie za pomocą wiadomości SMS na numer komórkowy Posiadacza o zmianach dokumentów z informacją, że dokument zawierający zmiany jest dostępny na portalu internetowym.
techniczne

Wróć na górę