Zebranie Przedstawicieli

W dniu 29 czerwca 2020r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Raciążu, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu – Piotr Pniewski przedstawił sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. W 2019r. Bank wypracował sumę bilansową w wysokości 364 435 tys. zł, która była wyższa o 5,89%, od stanu na koniec 2018 r. Fundusze własne wyniosły 42 264 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 985 członków, którzy zadeklarowali ogółem 1 727 jednostek udziałowych. Depozyty zgromadzone w Banku na koniec 2019 r. wynosiły 316 772 tys. zł i wzrosły w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 6,33%. Na koniec 2019 r. wartość udzielonych kredytów wyniosła 261 019 tys. zł, co stanowi wzrost o 5,51% w stosunku do roku 2018. Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych Bank dynamicznie się rozwija, umacniając swoją pozycję na lokalnym rynku.

Zysk brutto Banku ukształtował się na poziomie 3 371 tys. zł natomiast wynik netto wyniósł 2 346 tys. zł. Uwzględniając poniesione nakłady inwestycyjne oraz osiągnięte cele strategiczne należy uznać wypracowany wynik finansowy za zadowalający. Źródło pozytywnych sukcesów i wyników Banku tkwi głównie w stale podnoszonej jakości obsługi oraz pogłębiającej się więzi z klientami i lokalnym środowiskiem.

Zebranie przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Raciążu, w osobach: Piotr Pniewski – Prezes Zarządu, Mirosław Jabłonowski – Zastępca Prezesa Zarządu, Piotr Rajkowski – Zastępca Prezesa Zarząd

Jednocześnie na Zebraniu podjęta została uchwała Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok w kwocie 2 346 118,14 zł. Zebranie Przedstawicieli postanowiło przyznać dywidendę w wysokości 6% w stosunku rocznym w postaci oprocentowania jednostek udziałowych.

W dalszej części spotkania Prezes Zarządu – Piotr Pniewski przedstawił kierunki działalności finansowo – gospodarczej Banku na 2020 rok. Nadrzędnym celem pozostaje dalsze pozyskiwanie funduszy własnych, poprawa rentowności oraz rozwój Banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Raciążu w 2020 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju oraz planu finansowego. Bank w dalszym ciągu będzie się angażował w życie publiczne regionu i wspierał działalność społeczną i kulturalno-oświatową.