Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościZebranie Przedstawicieli podsumowało 2022 rok

Zebranie Przedstawicieli podsumowało 2022 rok

23 czerwca odbyło się tegoroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciążu. W Zebraniu udział wzięli delegaci, zaproszeni goście (w tym Pan Jerzy Jaworski Spółdzielca oraz wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej BS) oraz pracownicy Banku. Zebranie prowadził, wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli Pan Jarosław Jaworski.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad sprawozdanie z podsumowania pracy Rady Nadzorczej za 2022 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pani Lucyna Gorzkiewicz, natomiast sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok ubiegły omówione zostało przez Prezes Zarządu Pana Piotra Pniewskiego. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta przedstawił Zastępca Prezesa Zarządu Pan Mirosław Jabłonowski.

Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło wszystkie Uchwały objęte porządkiem obrad Zebrania, w tym roczne sprawozdanie finansowe Banku oraz podział nadwyżki bilansowej za 2022 rok (w tym, wypłatę dywidendy dla udziałowców Banku w wysokości 10%). Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Raciążu jednogłośnie udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku za 2022 rok.

Z uwagi na to, iż z dniem 31.12.2022r nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego w Raciążu (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Bieżuniu (Bank przejmowany) Zebranie Przedstawicieli, z godnie z wcześniejszymi uchwałami, dokonało wyborów uzupełniających do Radny Nadzorczej na kadencję 2022-2026. Nowymi Członkami Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu zostali: Pani Monika Durzyńska (przedstawiciel Grupy Członkowskiej Lutocin) oraz Pan Antoni Jacek Strzelecki (przedstawiciel Grupy Członkowskiej Bieżuń). Gratulujemy!

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu składają serdeczne podziękowania delegatom i gościom za udział w Zebraniu, a także wszystkim udziałowcom, pracownikom i klientom banku, za zaufanie oraz wsparcie, bez których sukcesy Banku nie były by możliwe.

Galeria zdjęć: