Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościUstawowe wakacje kredytowe w 2024 r.

Ustawowe wakacje kredytowe w 2024 r.

Kliencie, będziesz mógł złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”.

Kto może złożyć wniosek?   

1. Masz umowę o kredyt mieszkaniowy udzielony w złotówkach, na zakup nieruchomości w której mieszkasz.

2. Kwota udzielonego kredytu nie przekracza 1,2 mln zł.

3. Umowę o kredyt podpisałeś przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie co najmniej 6 miesięcy od tej daty (liczy się data podpisania umowy nie uruchomienia kredytu).

4. Spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • stosunek raty kredytu do średniego dochodu netto Twojego gospodarstwa domowego tzw. wskaźnik RdD przekracza 30% (dochód netto Twojego gospodarstwa domowego to suma miesięcznych dochodów osób wspólnie zamieszkujących z Tobą i tworzących wspólne gospodarstwo domowe, z ostatnich 3 miesięcy, które przypadają przed miesiącem złożenia wniosku)

lub

 • masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci (na dzień złożenia wniosku).

Pamiętaj – możesz zawiesić spłatę wyłącznie 1 kredytu mieszkaniowego.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu będziesz mógł złożyć pisemnie (osobiście w placówce Banku lub przesyłką pocztową) albo elektronicznie (poprzez bankowość elektroniczną lub przesyłając skan/ zdjęcie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniami, na adres skrzynki mailowej, przypisanej do wybranej przez Ciebie placówki Banku – adresy dostępne są TUTAJ).

Wszystkie oświadczenia składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek może złożyć jeden ze współkredytobiorców – pamiętaj aby poinformować o nim pozostałych współkredytobiorców. Oświadczenia, że spełnione są warunki wymagane ustawą, składa ten z Was, który spełnia te warunki.

Na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu.

WAŻNE! Jeśli będziesz chciał zawiesić spłatę kredytu, która przypada w tym samym dniu co składasz wniosek, pamiętaj, aby złożyć go do godz. 14:00.

Na jak długo możesz zawiesić spłatę?

W 2024 r. możesz zawiesić spłatę kredytu nawet na 4 miesiące:

 • od 1 czerwca do 31 sierpnia – na maksymalnie 2 miesiące
 • od 1 września do 31 grudnia – na maksymalnie 2 miesiące

Dodatkowe informacje:

 • W okresie zawieszenia, nie będziemy naliczali odsetek i nie pobierzemy innych opłat związanych z Twoją umową o kredyt, za wyjątkiem składki ubezpieczeniowej, aby zapewnić Ci ciągłość ochrony.
 • Zawieszenie spłaty jest darmowe – nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku.
 • W ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku, poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego realizacji.
 • Po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty raty kredytu wyślemy Ci aktualny harmonogram jego spłaty.

Pamiętaj

 • Zawieszenie spłaty raty kredytu wydłuża okres kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia (bez konieczności aneksowania umowy).
 • Informację o zawieszeniu spłaty kredytu przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. – nie wpłynie to na ocenę Twojej zdolności kredytowej.
 • Zawieszenie spłaty nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku ani spłaconych – zawieszamy tylko przyszłe raty, których termin płatności jeszcze nie nadszedł.
 • Masz prawo wypłacać transze kredytu oraz składać wszystkie dyspozycje do kredytu – nadpłaty, zmiany warunków umowy itp.
 • Nie zmienimy treści hipoteki w księdze wieczystej.
 • W każdej chwili możesz rezygnować ze złożonego wniosku.
 • Jeśli masz już zawieszoną spłatę kredytu (w całości lub w części) na warunkach innych niż określone powyżej, termin tego zawieszenia zostanie skrócony z mocy prawa z dniem doręczenia do nas wniosku o zawieszenie spłaty raty kredytu, złożonego w ramach rządowego programu tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”.
 • Jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu mieszkaniowego oznacza zawieszenie przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu. Wsparcie zostanie wznowione po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu znajdują się w art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz TUTAJ

Pliki do pobrania