Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościKredyt klęskowy dla rolników z dopłatami z ARiMR

Kredyt klęskowy dla rolników z dopłatami z ARiMR

Informujemy, że w ramach współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniamy klientom możliwość zaciągnięcia kredytu klęskowego (linia K02) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Kredyt może zostać udzielony w celu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne takie jak:

 • susza
 • grad
 • deszcz nawalny
 • ujemne skutki przezimowania
 • przymrozki wiosenne
 • powódź
 • huragan
 • piorun
 • obsunięcie ziemi
 • lawinę

Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie – 01.1,
 • uprawa roślin wieloletnich – 01.2,
 • rozmnażanie roślin – 01.30.Z,
 • chów i hodowla zwierząt – 01.4,
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) – 01.50.Z,
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin – 01.64.Z,
 • chów i hodowla ryb słodkowodnych w stawach rybnych – 03.22.Z,
 • działy specjalne produkcji rolnej – DS.

Kredyt może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód.

Kredyt może być przeznaczony na zakup:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych,
 • środków ochrony roślin,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych.

Kwota kredytu z linii K02 nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne oraz wynosić więcej niż:

 1. 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
 2. 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

Najważniejsze korzyści:

 • oprocentowanie już od 0,5% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
 • prowizja tylko 2% od kwoty udzielonego kredytu,
 • okres kredytowania do 4 lat, licząc od daty wystąpienia szkód,
 • kapitał płatny: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie,
 • odsetki płatne: miesięcznie lub kwartalnie,
 • brak wymaganego wkładu własnego,
 • rozliczenie min. 50% kwoty kredytu (w terminie 3 miesięcy od uruchomienia kredytu)

Chcesz wiedzieć więcej! Odwiedź naszą placówkę lub skontaktuj się z Doradcą:

 • O/Raciąż tel. (023) 679 96 53
 • O/Bieżuń tel. (023) 657 80 03
 • O/Ciechanów tel. (023) 679 91 11
 • O/Gąsocin tel. (023) 671 42 98
 • O/Szreńsk tel. (023) 653 40 20

Przejdź na stronę ARiMR >>>