Bank Spółdzielczy w RaciążuGwarantowanie środków

Gwarantowanie środków

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe
  • sób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych jak i walutach obcych. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności
Wysokość gwarancji BFG
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej
Termin wypłaty środków gwarantowanych przez BFG
Dodatkowe informacje
Wróć na górę