CRS

Czym jest CRS?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, „CRS”) to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Raciążu. CRS ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Kogo dotyczy CRS?

Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe mają obowiązek wskazania klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z CRS, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banku Spółdzielczego w Raciążu, aby uzyskały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w państwach uczestniczących w procedurze CRS mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami CRS.

Jakie informacje klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Raciążu?
Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?
Mieszkam w kraju, w którym płacę podatki dlaczego muszę dostarczyć te informacje?

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Raciążu jest zobowiązany ustalić status rezydencji podatkowej wszystkich swoich klientów, nawet jeśli są oni rezydentami kraju, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Na ogół w takiej sytuacji dane klienta nie będą raportowane do lokalnych organów podatkowych dla potrzeb CRS.

Jak często muszę przekazywać te informacje?

Po otrzymaniu przez Bank ważnego oświadczenia o rezydencji podatkowej złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli Bank uzna, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank  jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?
Dlaczego Bank przekazuje do organów podatkowych moje dane podatkowe?

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany do przekazywania lokalnym organom podatkowym informacji podatkowych o swoich klientach.

Czy Bank działa zgodnie z zasadą ochrony prywatności?

Tak. Bank udostępni informacje o kliencie jedynie właściwym organom podatkowym, jeśli jest to zgodne z obowiązującym prawem bankowym.

Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących standardu CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD

Wróć na górę