Zapraszamy na Zebranie Przedstawicieli BS

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu zgodnie z § 21 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu zwołuje w dniu 27 marca 2018 roku o godz. 10:00 w  Karczmie Retro w miejscowości Kraszewo Gaczułty 60 k/Raciąża ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Raciążu.
W przypadku obecności Przedstawiciel nie przekraczającej 50 % zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 27 marca 2018 roku o godz. 1030 w Karczmie Retro w miejscowości Kraszewo Gaczułty 60 k/Raciąża.

PORZĄDEK ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI /27.03.2018r./

1. Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał,

2. Przyjęcie porządku, regulaminu obrad i wyborów Rady Nadzorczej,

3. Wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej,

4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok i wykonania uchwał poprzedniego ZP,

6. Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Gąsocinie sporządzonego na datę połączenia, tj. 30.09.2017r. wraz z Opinią          biegłego rewidenta.

8. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2017 rok wraz z opinią biegłego rewidenta,

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej, stosowania zasad ładu korporacyjnego i polityki wynagrodzeń,

10. Dyskusja,

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 • oceny kwalifikacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
 • oceny kwalifikacji Rady nadzorczej jako organu kolegialnego,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Raciążu za 2017 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Gąsocinie za okres od 01.01 do 30.09.2017r.
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu,
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Gąsocinie sporządzonego na datę poprzedzającą połączenie, tj. 30.09.2017r.
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu,
 • udzielenia absolutorium byłym członkom Zarządu byłego Banku Spółdzielczego w Gąsocinie,
 • oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej za 2017r
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2017 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Raciążu za lata ubiegłe,
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Gąsocinie za okres poprzedzający datę połączenia, tj. od 01.01 do 30.09.2017 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Gąsocinie za lata ubiegłe,
 • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Raciążu może zaciągnąć w 2018 roku,
 • wydłużenia terminu na uzupełnienie udziałów członków przez członków przejętego Banku Spółdzielczego w Gąsocinie.
 • zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 • ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

12. Przedstawienie zasad odpowiedniości członków organów banku spółdzielczego,

13. Wybory Rady Nadzorczej, w tym: ocena odpowiedniości kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

14. Wybór delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,

15. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2018 rok,

16. Wolne wnioski i zapytania,

17. Zamkniecie obrad

W Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu przy ul. Mławskiej 20a wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad,   następujące dokumenty:

 • Roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
 • Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Gąsocinie sporządzone na dzień poprzedzający połączenie, tj. do 30.09.2017r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinia biegłego rewidenta.
 • projekty  uchwał,  jakie  mają  być  podjęte  na  Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zobacz także

Komunikaty

Zmiana daty podania wyników losowania

Informujemy, że decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zatwierdzony został aneks do Regulaminu Loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2019)"...

więcej

Licytacje nieruchomości

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obwieszczeniami licytacji nieruchomości położonych gminie Sońsk.

więcej