Termin Zebrania Przedstawicieli 2017

W przypadku obecności Przedstawiciel nie przekraczającej 50 % zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 10:30 w Karczmie Retro w miejscowości Kraszewo Gaczułty 60 k/Raciąża.

PORZĄDEK ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI /08.06.2017r./

 1. Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP         i zdolności do podejmowania uchwał,
 2. Przyjęcie porządku, regulaminu obrad, wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok i wykonania uchwał poprzedniego ZP,
 5. Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
 6. Przedstawienie wyników lustracji,
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej, stosowania zasad ładu korporacyjnego i polityki wynagradzania.
 9. Dyskusja,
 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 • oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
 • oceny kwalifikacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego banku spółdzielczego,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 • oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej za 2016r
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
 • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2017 roku,
 • rozpatrzenia wystąpienia polustracyjnego.
 • zbycia nieruchomości..
 • połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Gąsocinie.
 1. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2017 rok.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamkniecie obrad.

W Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu przy ul. Mławskiej 20a wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad,   następujące dokumenty:

 1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
 2. projekty  uchwał,  jakie  mają  być  podjęte  na  Zebraniu Przedstawicieli,
 3. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zobacz także

Komunikaty

Zmiana daty podania wyników losowania

Informujemy, że decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zatwierdzony został aneks do Regulaminu Loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2019)"...

więcej

Licytacje nieruchomości

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obwieszczeniami licytacji nieruchomości położonych gminie Sońsk.

więcej