Jesteś tutaj:  O Banku         Historia Banku
Historia Banku

Historia Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Raciążu sięga lat dwudziestych minionego wieku, kiedy to w dniu 3 maja 1929 roku we wsi Krajkowo położonej w odległości 8 km od Raciąża powstała Kasa Stefczyka. Założona przez grupę osadników (przybyłych z ziemi łowickiej na wieść o parcelacji majątku ziemskiego), dała początek Bankowi Spółdzielczemu w Raciążu. Pierwszym Prezesem został Wacław Łaski – właściciel dóbr wsi Sierakowo.

Kasa Stefczyka obejmowała swoją działalnością stosunkowo duży teren, a jej zadaniem była przede wszystkim pomoc rolnikom najbiedniejszym, uchronienie ich przed zgubnym działaniem lichwiarzy oraz pomoc w utrzymaniu posiadanych gospodarstw. Kredytów udzielano osobom najbardziej potrzebującym, korzystać z nich mogli jednak tylko ci, którzy mieli zabezpieczenie wekslowe. Źródłem kredytów były oszczędności gromadzone przez ludność i pożyczka z banku państwa określana do górnej granicy 50 tys. zł.

W okresie II wojny światowej działalność Kasy Stefczyka w Krajkowie została przerwana. Niemcy przeprowadzili likwidację spółdzielni. Kasę Stefczyka reaktywowano we wrześniu 1945 roku. Działalność jej była prężna i budziła zaufanie miejscowej ludności i w szybkim czasie zjednywała sobie coraz to nowych członków. W 1950 roku przeniesiono siedzibę Kasy do pobliskiego miasta Raciąż. W roku tym w wyniku połączenia Kas w Krajkowie i Koziebrodach powstała instytucja pod nazwą Gminnej Kasy Spółdzielczej w Raciążu, która objęła swoją działalnością teren miasta i gminy Raciąż oraz gmin: Unieck, Koziebrody i Siemiątkowo. GKS w Raciążu prowadziła działalność poprzez kasę macierzystą i trzy punkty kasowe. W 1956 roku przyjęto nową nazwę: Kasa Spółdzielcza w Raciążu, a 27.02.1973r. podjęto uchwalę o zmianie nazwy spółdzielni na Bank Spółdzielczy w Raciążu. Dyrektorem Banku został Kazimierz Miklewski, który kieruje placówką do dziś. Późniejsze lata: siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, to okres pozostawania w związku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej.

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli BS w Raciążu odbyte w dniu 13.12.1994 r. podjęło uchwałę w sprawie przystąpienia banku w charakterze akcjonariusza do Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie oraz uchwaliło nowy Statut Banku, zgodnie z którym BS w Raciążu działał na terenie miasta Raciąż, gmin Raciąż i Siemiątkowo, woj. ciechanowskiego a za zgodą Banku Regionalnego na terenie innych gmin i województw. Bank Spółdzielczy w Raciążu z wynikami, jakie wypracował w 1994 r. mieścił się na pierwszym miejscu wśród BS woj. ciechanowskiego.Koniec lat dziewięćdziesiątych pod względem osiąganych wyników ekonomicznych był jeszcze lepszy. Bank Spółdzielczy w Raciążu nie tylko posiadał najwyższy kapitał własny spośród banków spółdzielczych byłego woj. ciechanowskiego, ale również jeden z największych w całym Mazowieckim Zrzeszeniu Regionalnym. Pozwoliło to zapewnić całkowite bezpieczeństwo oszczędnościom powierzanym przez klientów. Nastąpiło również zdecydowane ożywienie działalności kredytowej związanej z kupnem ziemi, ciągników, maszyn, budową lub remontami budynków gospodarczych. Dzięki kredytom inwestycyjnym, zwłaszcza preferencyjnym, bank osiągał coraz to lepsze wyniki. W powiązaniu z trafnością podejmowanych decyzji kredytowych działalność kredytowa miała największy wpływ na efekty w Banku.

W roku 2000 w Bank Spółdzielczy w Raciążu przyłączył Bank Spółdzielczy w Szreńsku wraz z Punktem Kasowym w Radzanowie. Bank w Szreńsku podzielił los tych banków spółdzielczych, które w myśl uchwały nr 5/98 z 5 sierpnia 1998r. Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie szczegółowych zasad wyposażania banków spółdzielczych w kapitał założycielski nie były w stanie dalej samodzielnie funkcjonować. 18 kwietnia 2002 roku Zebranie Przedstawicieli uchwaliło nowy statut Banku Spółdzielczego, który po zmianie w 2006 roku odzwierciedla aktualny terytorialny i merytoryczny zakres działania.