Jesteś tutaj:  O Banku
O Banku

O Banku

Cele i przedmiot działania Banku Spółdzielczego w Raciążu

Bank Spółdzielczy w Raciąż działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną.

Bank Spółdzielczy, zgodnie z §7 Statutu Banku wykonuje następujące czynności bankowe:

  1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie tych wkładów;
  2. prowadzenie innych rachunków bankowych;
  3. udzielanie kredytów;
  4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych;
  5. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
  6. udzielanie pożyczek pieniężnych;
  7. operacje czekowe i wekslowe;
  8. wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu;
  9. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
  10. udzielanie poręczeń.

Ponadto Bank Spółdzielczy obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w granicach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

Bank Spółdzielczy w Raciążu działa na obszarze województwa mazowieckiego, choć w głównej mierze na terenie trzech powiatów: płońskiego, mławskiego i żuromińskiego, gdyż na ich terenie posiada swoje jednostki organizacyjne.

Bank zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej  (więcej o zrzeszeniu na stronie www.sgb.pl)