Jesteś tutaj:  Klienci indywidualni         Oszczędności         Lokata Szafirowa
Lokata Szafirowa

Lokata Szafirowa

Okres umowy:  

 • 12 miesięcy

Waluta:

 • PLN

Minimalna wpłata:

 • 1.000 zł

Oprocentowanie:

 • oprocentowanie zmienne oparte na Stopie referencyjnej NBP -/+ marża Banku

 Zawarcie umowy:

 • w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Raciążu,

Dysponowanie środkami:

 • w okresie umownym można dokonywać dopłat do lokaty w wysokości conajmniej 100 zł,
 • w okresie umownym nie można dokonywać częściowych wypłat,
 • lokata jest odnawialna dopóki znajduje się w ofercie BS,

Dyspozycje do lokaty:

 • posiadacz rachunku lokaty mający pełną zdolność do czynności prawnych może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty,
 • posiadacz rachunku lokaty (o ile lokata nie jest wspólna) może dokonać zapisu na wypadek śmierci.

Warunki wypowiedzenia umowy:

 • zerwanie lokaty przed terminem okresu umowy skutkuje naliczeniem odsetek za rzeczywistą liczbę dni utrzymania wkładu w wysokości ½ oprocentowania wkładów a'vista.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Korzystniejsze oprocentowanie rachunku lokaty w stosunku do oprocentowania proponowanego w rachunku bieżącym.
 • Możliwość otwierania i prowadzenia wielu rachunków lokat terminowych.
 • Możliwość dopłaty do lokaty, w dowolnym czasie i dowolnej kwocie (min. 100 zł dopłaty).
 • Lokata przedłuża się automatycznie na kolejny okres.
 • Lokowanie środków finansowych przy ograniczonym ryzyku.
 • Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim Banku.
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny