Jesteś tutaj:  Firmy i instytucje         Konta firmowe         Rachunek bieżący główny firmowy
Rachunek bieżący główny firmowy

Rachunek bieżący główny firmowy

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Do otwarcia rachunku oprócz zawiadomienia o nadaniu numeru REGON i decyzji w sprawie nadania numeru NIP, w zależności od statusu prawnego prowadzonej działalności potrzebne są następujące dokumenty:

 1. spółdzielnie:
  • wyciąg z właściwego KRS,
  • statut,
 2. spółki prawa handlowego:
  • wyciąg z właściwego KRS,
  • umowa spółki lub statut,
 3. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • umowę o zawarciu spółki – w przypadku spółki cywilnej,
 4. stowarzyszenie i fundacje:
  • wyciąg z właściwego KRS,
  • statut,
 5. kościelne osoby prawne:
  • dokumenty potwierdzające utworzenie kościelnej osoby prawnej,
  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  • potwierdzony odpis wypisu z rejestru prowadzonego przez MSWiA,
 6. jednostki samorządu terytorialnego:
  • statut,
  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Dokumenty wymagane przy otwieraniu rachunków dla innych podmiotów instytucjonalnych, nie wymienionych powyżej określone są w odpowiednich regulaminach.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wyciąg z "Tabeli opłat i prowizji" obowiązującej w banku.

Operacje

Otwarcie rachunku 0zł
Prowadzenie rachunku 15zł/m-c
Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunek 0,1 % kwoty nie mniej niż 3 zł,
nie więcej niż 100 zł
Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunku 0,5 % kwoty nie mniej niż 3 zł,
nie więcej niż 100 zł
Przelewy z rachunku niezależnie od kwoty 2,50zł/szt
Wydanie karty płatniczej 15zł

Różnorodność rozwiązań, bezpieczeństwo i łatwy kontakt z Bankiem to atuty oferty dla Ciebie.