Jesteś tutaj:  O Banku         Aktualności         Zebranie Przedstawicieli 2017

Zebranie Przedstawicieli 2017

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu zgodnie z § 21 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu zwołuje w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w  Karczmie Retro w miejscowości Kraszewo Gaczułty 60 k/Raciąża ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Raciążu.

W przypadku obecności Przedstawiciel nie przekraczającej 50 % zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 10:30 w Karczmie Retro w miejscowości Kraszewo Gaczułty 60 k/Raciąża.

PORZĄDEK ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI 08.06.2017r.

 1. Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał,
 2. Przyjęcie porządku, regulaminu obrad, wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok i wykonania uchwał poprzedniego ZP,
 5. Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
 6. Przedstawienie wyników lustracji,
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej, stosowania zasad ładu korporacyjnego i polityki wynagradzania.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,  
  • oceny kwalifikacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
  • ­zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  • ­zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego banku spółdzielczego,
  • ­udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  • ­oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej za 2016r
  • ­podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
  • ­określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2017 roku,
  • ­rozpatrzenia wystąpienia polustracyjnego.
  • ­zbycia nieruchomości..
  • ­połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Gąsocinie.
 11. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2017 rok
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamkniecie obrad.

W Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu przy ul. Mławskiej 20a wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad,   następujące dokumenty:

1)    roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
2)    projekty  uchwał,  jakie  mają  być  podjęte  na  Zebraniu Przedstawicieli,
3)    protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.