Zapraszamy na Zebranie Przedstawicieli BS

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu zgodnie z § 21 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu zwołuje w dniu 27 marca 2018 roku o godz. 10:00 w  Karczmie Retro w miejscowości Kraszewo Gaczułty 60 k/Raciąża ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Raciążu.
W przypadku obecności Przedstawiciel nie przekraczającej 50 % zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 27 marca 2018 roku o godz. 1030 w Karczmie Retro w miejscowości Kraszewo Gaczułty 60 k/Raciąża.

PORZĄDEK ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI /27.03.2018r./

1. Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał,

2. Przyjęcie porządku, regulaminu obrad i wyborów Rady Nadzorczej,

3. Wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej,

4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok i wykonania uchwał poprzedniego ZP,

6. Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Gąsocinie sporządzonego na datę połączenia, tj. 30.09.2017r. wraz z Opinią          biegłego rewidenta.

8. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2017 rok wraz z opinią biegłego rewidenta,

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej, stosowania zasad ładu korporacyjnego i polityki wynagrodzeń,

10. Dyskusja,

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 • oceny kwalifikacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
 • oceny kwalifikacji Rady nadzorczej jako organu kolegialnego,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Raciążu za 2017 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Gąsocinie za okres od 01.01 do 30.09.2017r.
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu,
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Gąsocinie sporządzonego na datę poprzedzającą połączenie, tj. 30.09.2017r.
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu,
 • udzielenia absolutorium byłym członkom Zarządu byłego Banku Spółdzielczego w Gąsocinie,
 • oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej za 2017r
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2017 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Raciążu za lata ubiegłe,
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Gąsocinie za okres poprzedzający datę połączenia, tj. od 01.01 do 30.09.2017 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Gąsocinie za lata ubiegłe,
 • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Raciążu może zaciągnąć w 2018 roku,
 • wydłużenia terminu na uzupełnienie udziałów członków przez członków przejętego Banku Spółdzielczego w Gąsocinie.
 • zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 • ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

12. Przedstawienie zasad odpowiedniości członków organów banku spółdzielczego,

13. Wybory Rady Nadzorczej, w tym: ocena odpowiedniości kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

14. Wybór delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,

15. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2018 rok,

16. Wolne wnioski i zapytania,

17. Zamkniecie obrad

W Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu przy ul. Mławskiej 20a wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad,   następujące dokumenty:

 • Roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
 • Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Gąsocinie sporządzone na dzień poprzedzający połączenie, tj. do 30.09.2017r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinia biegłego rewidenta.
 • projekty  uchwał,  jakie  mają  być  podjęte  na  Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zobacz także

Komunikaty

Informacje dla klientów w związku z epidemią

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo: zostań w domu i korzystaj z banku przy pomocy elektronicznych kanałów dostępu.

więcej