Termin Zebrania Przedstawicieli 2019

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu zgodnie z § 21 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu zwołuje w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w  Sali Bankietowo-Weselnej ”Marszałówka” w Raciążu ul. Zawoda 33, ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Raciążu.

W przypadku obecności Przedstawiciel nie przekraczającej 50 % zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 10:30 w Sali Bankietowo-Weselnej ”Marszałówka” w Raciążu ul. Zawoda 33.

PORZĄDEK ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI  18.06.2019r.

 1. Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał,
 2. Przyjęcie porządku, regulaminu obrad,
 3. Wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok i wykonania uchwał poprzedniego ZP,
 6. Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2018 rok wraz z opinią biegłego rewidenta,
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym stosowania zasad ładu korporacyjnego i polityki wynagrodzeń,
 9. Zmiana Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu.
 10. Przyjęcie Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej.
 11. Zatwierdzenie Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Raciążu,
 12. Zatwierdzenie Polityki zróżnicowania organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Raciążu.
 13. Dyskusja,
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Raciążu za 2018 rok,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu,
  • oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej za 2018r
  • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2018 rok,
  • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2019r.
  • zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 15. Dokonanie oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
 16. Wybór delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
 17. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2019 rok,
 18. Wolne wnioski i zapytania,
 19. Zamkniecie obrad

W Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu przy ul. Mławskiej 20a wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad,   następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu  łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
 • projekty  uchwał,  jakie  mają  być  podjęte  na  Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zobacz także

Komunikaty

Informacje dla klientów w związku z epidemią

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo: zostań w domu i korzystaj z banku przy pomocy elektronicznych kanałów dostępu.

więcej