Termin Zebrania Przedstawicieli 2017

W przypadku obecności Przedstawiciel nie przekraczającej 50 % zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 10:30 w Karczmie Retro w miejscowości Kraszewo Gaczułty 60 k/Raciąża.

PORZĄDEK ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI /08.06.2017r./

 1. Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP         i zdolności do podejmowania uchwał,
 2. Przyjęcie porządku, regulaminu obrad, wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok i wykonania uchwał poprzedniego ZP,
 5. Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
 6. Przedstawienie wyników lustracji,
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej, stosowania zasad ładu korporacyjnego i polityki wynagradzania.
 9. Dyskusja,
 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 • oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
 • oceny kwalifikacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego banku spółdzielczego,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 • oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej za 2016r
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
 • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2017 roku,
 • rozpatrzenia wystąpienia polustracyjnego.
 • zbycia nieruchomości..
 • połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Gąsocinie.
 1. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2017 rok.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamkniecie obrad.

W Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu przy ul. Mławskiej 20a wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad,   następujące dokumenty:

 1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
 2. projekty  uchwał,  jakie  mają  być  podjęte  na  Zebraniu Przedstawicieli,
 3. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zobacz także

Komunikaty

Informacje dla klientów w związku z epidemią

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo: zostań w domu i korzystaj z banku przy pomocy elektronicznych kanałów dostępu.

więcej