Relacja z Walnego Zebrania Przedstawicieli Banku

27 marca 2018 roku odbyło się pierwsze po przyłączeniu Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciążu, W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Pani Marzena Józefa Ślubowska - Wójt Gminy Sońsk, Pan Piotr Kostrzewski - Wójt Gminy Siemiątkowo, Pan Ryszard Giszczak - Wójt Gminy Raciąż oraz Pani Dagmara Kontraktowicz - Dyrektor Oddziału SGB-Banku S.A w Ciechanowie,  

Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie sprawozdanie Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Raciążu, w składzie: Piotr Janusz Pniewski - Prezes Zarządu, Mirosław Jabłonowski - Zastępca Prezesa Zarządu, Piotr Rajkowski - Zastępca Prezesa Zarządu.

Podjęta została uchwała w sprawie przeznaczenia osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2017 rok w kwocie 2 299 266,70 zł, w tym przeznaczenia części zysku na dywidendę dla członków BS w wysokości 6,00 %. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku. W roku 2018 nadrzędnym celem działalności Banku pozostaje utrzymanie dynamiki wzrostu, poprawa rentowności oraz rozwój Banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo - finansowe Banku Spółdzielczego w Raciążu w 2018 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju oraz planu finansowego.

Ważnym punktem Zebrania był wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022. W skład nowej 11 osobowej Rady zostali powołani: Wojciech Bońkowski, Gabriela Cieślak, Lucyna Gorzkiewicz, Maciej Klejna, Stanisław Ludwikowski, Włodzimierz Maziński, Kazimierz Miklewski, Stanisław Orzechowski, Andrzej Pokorski, Stefan Stawiński oraz Szymon Stefański.

W imieniu Zarządu, Prezes Piotr Pniewski przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. Suma bilansowa Banku na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 330 268 tys. zł i była wyższa od stanu na koniec 2016 r. o 33,48%. Fundusze własne wyniosły 39 357 tys. zł i zwiększyły się o 21,67% w porównaniu z końcem 2016r. Na koniec 2017 roku Bank zrzeszał 1 285 członków. Zadeklarowali oni ogółem 2 486 jednostek udziałowych o wartości nominalnej 1 000 PLN. Współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 19,11%. Zysk netto Banku wyniósł 2 299 tys. zł. W Banku ulokowano 279 794 tys. zł depozytów sektora niefinansowego i budżetowego. Wartość portfela kredytowego wyniosła 215 431 tys. zł.. Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych, Bank dynamicznie się rozwija, zajmując z roku na rok coraz wyższą pozycję w Zrzeszeniu SGB. Na koniec 2017 r. pod względem wielkości sumy bilansowej Bank Spółdzielczy w Raciążu zajął 39 miejsce, a pod względem posiadanych funduszy własnych miejsce 21.

Fotogalegia:

Zobacz także

Komunikaty

Informacje dla klientów w związku z epidemią

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo: zostań w domu i korzystaj z banku przy pomocy elektronicznych kanałów dostępu.

więcej